ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI

DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALESİ İLANI

1- Dazkırı Belediyesine ait, Çamlık ve Esentepe Mahallesinde aşağıda nitelikleri belirtilen arsaların satışı, 26.02.2024 Pazartesi günü saat 14.00’dan itibaren sırasıyla (encümence) ihale edilecektir.

2- Satılacak arsaların;

S.

N.

Niteliği/Vasfı

Ada/

Parsel

Alanı
(m2)

Muhammen Bedeli (TL)

%3 G. Tem. (TL)

1

Çamlık Mahallesi Konut alanında kalmakta olup Emsal: 2.40 Yençok:60,50m

336/5

2.660,53

2.660.530,00

79.815,90

2

Çamlık Mahallesi Konut alanında kalmakta olup Emsal: 2.40 Yençok:60,50m

346/1

987,34

987.340,00

29.620,20

3

Esentepe Mahallesi Sanayi alanında kalmakta olup Emsal: 0.75 Yençok:50.5m

384/4

4.944,62

1.977.848,00

59.335,44

4

Esentepe Mahallesi Sanayi alanında kalmakta olup Emsal: 0.75 Yençok:50.5m

384/5

2.436,15

974.460,00

29.233,80

3- İhale, Dazkırı Belediye Başkanlığı hizmet binamızın 3 üncü katındaki toplantı salonunda, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi ve ilgili hükümler çerçevesinde Muhammen Bedel üzerinden açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

4- Satış bedellerine KDV ilave edilecektir

5- İhaleye katılacakların, geçici teminat bedelini yatırmaları; ayrıca,

(a) Yerleşim belgesi/tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı, Özel/tüzel kişiliğin/ortakların belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi,

(b) Yukarıda sayılan belgelere ilave olarak; tüzel kişi temsilcilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden/siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış sicil kayıt belgesi, teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı imza sirkülerini,

vermeleri zorunludur.

6- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir. Encümenin İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.  

7- Bununla ilgili şartname mevcut olup, mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.