DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AMBALAJ ATIĞI TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ KİRA İLANI

1-Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında, İlçemiz genelinde Ambalaj Atığı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi Hizmeti Hakkının 1 (bir) yıllığına kiralama işi,23.02.2024 Cuma günü saat 13.30’dan itibaren (encümence) ihale edilecektir

2-İşin tahmin edilen muhammen bedeli 1 (bir) yıl için (KDV hariç) 8.000,00 (SEKİZBİN) TL olup, Geçici Teminatı 240,00 (İKİYÜZKIRK) TL’dir.

3-İhale, Dazkırı Belediye Başkanlığı hizmet binası 3 üncü katındaki toplantı salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45’inci maddesi ve ilgili hükümler kapsamında Muhammen Bedel üzerinden açık teklif (arttırma) usulü ile ihalesi yapılacaktır.

4-İhaleye katılabilmek için; 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı ve şartname bedelini yatırmak, ayrıca;

a) Yerleşim belgesi, tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı, Özel kişinin ve tüzel kişiliğin ve ortakların belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, toplama ayırma tesisi için lisans geçici faaliyet vb. belgeler,

b) Yukarıda sayılan belgelere ilave olarak; tüzel kişi temsilcilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden/siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış sicil kayıt belgesi, teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı imza sirkülerini,

Vermeleri zorunludur.

5-Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir. Encümenin İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

6-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale ile ilgili İdari ve Teknik Şartname mesai saatleri içerisinde belediyemiz Zabıta Amirliğinden görülebilir.