GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

DAZKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda Ek-1'de yer alan listede sınıfı, kadro unvanı ve derecesi ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme sınavı açılması uygun görülmüştür.

Mahalli idare personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, mezkûr Yönetmelikler çerçevesinde Bakanlık ile protokol yapacak kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Sınavı yapacak kurumla birlikte belirlenecek sınav takvimi çerçevesinde, başvuruların internet adresi üzerinden yapılması, sınav katılım ücreti, sınav giriş merkezleri, sınav yöntemi ve puan hesaplama sistemi ile sınav soru sayısı ve sınav tarihine ilişkin bilgiler ile sınav sonuçlarının açıklanması, sınav sorularına erişim ve itiraz işlemleri ile benzeri diğer hususlar ayrıca Bakanlıkça duyurulacaktır.

1. GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN ŞARTLAR

1. İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için yazılı olarak başvuruda bulunabilir.

2. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

3. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7’nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.

5. Aday memurlar ve diğer kurumların personeli bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

6. Sınava başvuruda bulunan adayların ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesinde ve 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıması gerekmektedir. 2021/14 sayılı ve Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır.

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Sınava katılmak isteyenler, Ek-1 formunda ilan edilen boş kadroları dikkate alarak, dilekçe ekinde diploma fotokopisi ya da mezuniyet belgesi ile Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak kayıt birimine başvurmaları gerekir.

2. Başvurular 16.01.2023 tarihinde başlayıp 01.02.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

A. GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68’inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

c) Yönetmelik kapsamında bulunan kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak, genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.

B. GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2. Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi,    bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az ön lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,

3. GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI

a)Yazı Sınavlar

1. Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlık tarafından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine, yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılır.

2. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış puan alınması zorunlu olup duyuruda belirtilir.

3. Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan edilir.

4. Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi ve itirazlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür, itiraza ilişkin hususlar sınav duyurusunda belirtilir. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itiraz, yetkili kılınan kurum tarafından özel mevzuatı çerçevesinde karara bağlanır ve ilgililere bildirilir.

b)Sözlü Sınav

1. Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınav, ilgili Belediye tarafından yapılır.

2. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip en geç dört ay içinde sözlü sınav yapılır, sonuçlandırılır ve başarı listesi ilan edilir.

3. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

4. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e. Genel kültürü ve genel yeteneği,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu ölçütlerden (a) bendinde yer alan ölçütün puan ağırlığı elli; diğer ölçütlerin her birinin puan ağırlığı ondur. Her üye, ilgili personel için vermiş olduğu puanları, bu ölçütleri ve puan ağırlığını esas alarak gerekçelendirir ve sözlü sınav tutanağına kaydeder.

5. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınav tutanağında gerekçesi belirtilmeyen veya ölçütler için belirlenen puan ağırlığı ile bağdaşmayan puanlar ortalamaya dâhil edilmez.

6. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

7. Görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili Belediyenin sınav kuruluna yapılır ve en geç beş iş günü içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir.

8. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci kez itirazda bulunulamaz.

c) Başarı Sıralaması

1. Görevde yükselme sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

2. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili Belediyelerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a. Hizmet süresi fazla olanlara,

b. Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c. Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

3. İlgili Belediyelerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.

 

d)Görevde Yükselme Suretiyle Atanma

1. Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en geç bir ay içinde atanır.

2. Duyurulan kadrolardan;

a. Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b. Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

Atamaları yapılanlardan süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilecektir.

 

İlanen duyurulur. 13.01.2023

 

Ekler:

1- Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolar

2- Görevde Yükselme Sınav Konuları

                                                           

 

İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Esas Münhal Kadrolar Aşağıda tabloda belirtilmiştir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA AÇILACAK KADRO UNVANI, SINIFI, DERECESİ VE ADEDİ

Sıra No

UNVANI

SINIF

DERECE

ADET

1

Destek Hizmetleri Müdürü

GİH

1

1