İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

2

01/11/2022

15:15

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: İlçemiz İmar Planının 1/1000 ölçekli M23-B-08-A-2-D uygulama imar planında ve 1/5000 ölçekli M23-B-08-A nazım imar planında plan tadilatı yapılması

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 01.11.2022 tarihli toplantısında 1’inci gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, İmar Planının 1/1000 ölçekli M23-B-08-A-2-D uygulama imar planında ve 1/5000 ölçekli M23-B-08-A nazım imar planında tadilat yapılması hususu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

İlçemiz M23-B-08-A-2-D ve M23-B-08-A imar paftalarında Dazkırı Belediyesine ait 444 ada 4 parselin bulunduğu mevcut imar planında sanayi alanında kalan bölge tepelik bir alan olup sanayi ile ilgili yatırımın yapılması, uygulanabilirlik açısından verimli bir bölge değildir. Sanayi alanında kalan bölgenin doğusunda mevcut Güneş Enerji Santrali (GES) bulunmakta ve değişikliğe konu alanın arazi şartları da Güneş Enerji Santrali yapılması bakımından uygun olduğu ve bölgede panel kurulması için yatırım alanı oluşturulması bakımından elverişli olduğu tespit edilmiştir. Bölgenin koşulları ve yatırımın sağlayacağı katma değer düşünüldüğünde söz konusu alanın yenilenebilir tesis alanına dönüştürülmesi uygun bulunmuştur.

Ayrıca söz konusu alan yakınında Trafo Alanı bulunmakta olup Trafo Merkezi kurulmasıyla Enerji ihtiyacı doğacaktır. Gerekli enerji ihtiyacına ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Güneş Enerji Santrali yapmaya yönelik, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı olarak yapılması için imar plan değişikliğinin yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Hazırlanan imar planı değişikliği çalışmasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ekleri doğrultusunda uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.

İlçe İmar Planının 1/1000 ölçekli M23-B-08-A-2-D Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli M23-B-08-A Nazım İmar Planlarında İmar Plan değişikliği yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Üyesi

İmar Komisyonu Üyesi