İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

1

18/01/2023

14:00

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: Dazkırı Belediyesi İlçe Sınırları İçerisinde Binaların Çatılarında Uygulanacak Esaslar

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 06.01.2023 tarihli toplantısında 1’inci gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, “Binaların Çatılarında Uygulanacak Esaslar” hususu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; İlçemizde çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek için çatıların malzemesini ve rengi belirlemek amacıyla ilçemizdeki binaların çatılarında uygulanacak esaslar belirtilmiştir.

Çatıların %45 eğimli mahya yüksekliği dâhilinde kalması ve yapının durum ve ihtiyacına uygun olması zorunludur. İmar planında 3 ve daha az katlı yapılarda; çatı eğimi en az iki simetrik yönde uygulanmalıdır. İmar planında 4 ve üzeri katlı yapılar ile bitişik nizam köşe başı parsellerde çatı eğimi her yöne uygulanmak zorundadır.

Çatı aralarında yönetmelikte belirlenen ölçüleri sağlamak kaydıyla su deposu, asansör makine dairesi ve son katlardaki bağımsız bölümlerle irtibatlı bölümler düzenlenebilir. Bu durumlarda asansörler çatı arasına hizmet verebilir. Son kat düzenlemesinin çatı arası ile birlikte yapılmasının istendiği durumlarda ise ilgili mevzuat hükümler ile hesaplanacak azami saçak kotu altında başlamak ve/veya normal koşullardaki azami mahya yüksekliğini geçmemek üzere çatı örtüsü %45 eğimi aşabilir. Tamir, tadil vb. durumlar için çatı arasına ve çatı üstüne ulaşılabilecek şekilde düzenleme yapılmalıdır. Yangın önlemleri çerçevesinde, dubleks dairelerin çatı katındaki bölümlerinden yangın kaçışı düzenlenebilir. Yangın kaçışı düzenlenmesinin zorunlu olmadığı hallerde dubleks dairelerin çatı arasında kalan mahallerinden yangın kapısı aranmaksızın ortak alana çıkış düzenlenebilir.

Dubleks merdivenleri; yapının statik sistemine uygun olarak ve sonradan sökülüp kaldırılamayacak biçimde yapılmalıdır. Yapıdaki çıkmalar ile cephe hattındaki sürekliliğin bozulduğu durumlarda çatı başlangıç hattının önünde bırakılan boş alanlar, üzerinde gezilemeyen teras çatı olarak düzenlenebilir. Yönetmelik ve plan notlarının zorunlu kıldığı bitişik parsel çekmelerinde ise çatı eğimi uygulanmayabilir.

Çatı arasında oluşturulan bölümlerde, çatı fenerinin önünde teras/açık alan düzenlenebilir. Ancak üstü açık teraslar ve kapalı olan kuşluk pencerelerin her birinin toplam cephe boyu 2.50 metreyi geçemez.

Açıklıklar (teras, pencere vb.) arası mesafe minimum 1,50 metre olmalıdır. Açıklıklar üzerinde yapılacak kuşluk pencereleri birleştirilerek düzenlenemez.

Çatı üst örtü malzemesi, çatının her yüzünde aynı veya uyumlu olmalıdır (renk ve doku). Dazkırı'nın kış şartları düşünülerek dayanımı yüksek malzemeler seçilmelidir. Membran türünde, serilen malzemeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği çatı üst örtü malzemeleri dışındaki malzemeler kullanılmamalıdır. Çatılarda kar tutucu malzeme kullanılmalıdır. Çatı parapetlerinin yüksekliği 1.10 metreyi geçmemelidir.

Tescilli sivil mimarı örneği, anıtsal ve kamu yararlı yapılar ile dini yapıların çatı örtüleri ve bunların yapılacak, tamir ve tadil edilecek çatı örtüleri bu kayıtlara tabi değildir.

Yapıların durum ve ihtiyacına yönelik olarak kırma çatılardan farklı çatı tipleri de uygulanabilir.

Mansard / Tonoz Tipi Çatı;

Çatı ile ilgili uygulama esaslarının eki olarak düzenlenen şematik çizimde belirtilen sayısal verilere uymak şartıyla; talep edilmesi halinde mansard veya tonoz tipi çatılar düzenlenebilir. Mimari ve Statik proje gereklilikleri göz önünde bulundurularak çağdaş malzemeler (cam, çelik, vs...) kullanılabilir. Mansard çatı sınırları içerisinde kalmak şartıyla tonoz vb. çatı tipleri de düzenlenebilir.

Mansard çatı yapılmak istenen ancak, yetersiz parsel ölçüleri nedeniyle %45 çatı eğimiyle oluşan, çatı iç yüksekliğinin konutlarda istenen mahal boyutlarını sağlamadığı durumlarda; %45 eğimle ulaşılan mahya yüksekliğine uyulmayabilir ve mahya yüksekliği 4.00 metreye kadar yapılabilir.

Çatı arasında yapılan piyeslerin açılıp kapanabilen pencereleri çatının yapısal durumunu zorlamamak ve çatı arasına çıkış verilmemek kaydıyla azami 2.00 metreye kadar yapılabilir. Mansard ve tonoz tipi çatılarda asansör üst tabliyesi çatı eğimini 1.20 metreden fazla aşmamalıdır.

Çatı Tipi Şematik Çizimi:

Mansard Çatı Uygulaması Şematik Çizimi

*Verilen ölçülerin dışına taşmamak şartıyla mimari tasarıma bağlı olarak farklı alternatifler düzenlenebilir.

Dazkırı ilçesi sınırları içerisinde “Binaların Çatılarında Uygulanacak Esaslar” ile ilgili hazırlanmış olan ilave plan notu mevcut imar plan notları paftasına aktarılmış olup; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası komisyonumuzca incelenmiş oybirliği ile uygun görülmüştür.

Hazırlanan plan değişikliği dosyaları 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan imar planı değişikliği, plan açıklama raporu ile bir bütün olarak hazırlanmış olup komisyonumuzca uygun bulunarak, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek saygıyla arz olunur karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Üyesi

İmar Komisyonu Üyesi