İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

3

10.02.2023

15:00

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: Dazkırı Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 03.02.2023 tarihli toplantısında 3’üncü gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, “Dazkırı Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları” hususu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde Komisyonumuza havale edilmiş olan “Dazkırı Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının”; İlçemiz içerisinde yapılacak yapıların otopark ihtiyacını karşılamak üzere 20.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği’nin Geçici 2. Maddesine göre hazırlandığı görülmüştür.

Komisyonumuza havale edilen olan Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına aktarılması için İmar Plan Notlarına ilave plan notu oluşturulmasına esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası hazırlanmıştır. Hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası ve Dazkırı Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile uygun görülmüştür.

Hazırlanan plan değişikliği dosyaları 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan Dazkırı Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları dosyası, Uygulama Esaslarının imar planı notlarına aktarılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği dosyası ve plan açıklama raporu ile bir bütün olarak hazırlanmış olup komisyonumuzca uygun bulunarak, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek saygıyla arz olunur karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Üyesi

İmar Komisyonu Üyesi

 

 

Ek: Dazkırı Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları (18 Sayfa)