İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

4

05.05.2023

15:20

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: İlçemiz Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 05/05/2023 tarihli toplantısında 2’nci gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, İlçemiz İlçe Uygulama İmar Planı Revizyonu hususunu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

Komisyonumuzca incelenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışması kapsamında mevcut imar planımızda yaşanılan aksaklıkları gidermek hedeflenmiştir. Revizyon plan çalışması kapsamında değerlendirilmek üzere; mevcut imar planı durumu, mülkiyet durumu ve arazi kullanış durumları irdelenerek mevcut plan kararlarıyla aykırılık teşkil eden olumsuzluklar Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiştir. Özellikle mevcut yapılaşma durumu, mevcut mülkiyet durumu dikkate alınarak yol alanlarının düzenlendiği, ihtiyaç durumuna göre imar adalarında fonksiyon değişiklikleri yapıldığı,  Mevcutta Güneş Enerji Santrali bulunan bölgede bulunan Yenilenebilir Enerji alanının panel konularak yatırım alanı oluşturulması bakımından yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Hazırlanan imar planı revizyon çalışmasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ekleri doğrultusunda uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.

İlçe İmar Planının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında İmar Plan Revizyonu yapılmasına oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi