İMAR KOMİSYON RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

5

05.05.2023

15:30

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentlerine istinaden İlçemiz Esentepe Mahallesi 97.Sokak üzerindeki konut kullanımına ayrılmış olan parsellerin bulunduğu alanların yol boyu ticaret teşekkül eden alan belirlenmesi

 

Komisyonun İncelemesi: Konu belediye meclisimizin 05.05.2023 tarihli toplantısında 3’üncü gündem maddesi olarak görüşülüp, meclis toplantısına ara verilerek imar komisyonumuza havale edilen Esentepe Mahallesi 97.Sokak üzerindeki konut kullanımına ayrılmış olan parsellerin bulunduğu alanların yol boyu ticaret teşekkül eden alan belirlenmesi hususu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

03/07/2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen şartlarda İlçemiz Esentepe Mahallesi 97.Sokak üzerinde bulunan konut kullanımına ayrılmış olan parsellerin bulunduğu alanın yol boyu ticaret teşekkül eden alan olarak belirlenmesine oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi