İMAR KOMİSYON RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

9

04.08.2023

15:30

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: Yeşilyurt Mahallesinde 127 ada 40 parselin tamamı yol alanında kaldığı için ve Esentepe Mahallesinde 549 ada 3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerin bir kısmı otopark alanında bir kısmı da park alanında kaldığından parsellerin tamamının kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması

Komisyonun İncelemesi: Meclisimizin 04.08.2023 tarihli toplantı gündemine ek olarak alınan ve 4’üncü gündem maddesi olarak görüşülüp, komisyonumuza havale edilen, “Yeşilyurt Mahallesinde 127 ada 40 parselin tamamı yol alanında kaldığı için ve Esentepe Mahallesinde 549 ada 3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerin bir kısmı otopark alanında bir kısmı da park alanında kaldığından parsellerin tamamının kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması” ile ilgilidir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

İlçemiz Yeşilyurt Mahallesinde 127 ada 40 parselin tamamı yol alanında kaldığı için ve Esentepe Mahallesinde 549 ada 3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerin bir kısmı otopark alanında bir kısmı da park alanında kaldığından parsellerin tamamının kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun İlçemizin kalkınmasında katkı sağlayacağından, otopark, yol ve park alanlarının oluşmasına olanak sağlayacağından dolayı 11. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 18’inci maddesinin (u) bendi gereği, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi