İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

10

06.10.2023

15:15

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: İlçemizde muhtelif parsellerde yapılan imar planı değişikliği çalışmalarının mevcut imar planına aktarılması, Uygulama İmar Planı değişikliği.

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 06/10/2023 tarihli toplantısında 4’üncü gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Uygulama İmar Planı değişikliği hususunu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

Komisyonumuzca incelenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği çalışması kapsamında vatandaşların imar plan değişikliği talepleri değerlendirilerek gerekli görülen yerlerde plan değişikliklerinin yapılması ve bu değişikliklerin ana plan karalarına işlenerek gerekli düzenlemeler yapıldığı görülmüştür.

İmar plan çalışması kapsamında değerlendirilmek üzere; Esentepe Mahallesinde Sanayi bölgesinde ki yol güzergahlarının yeniden düzenlendiği ve Yeşilyurt Mahallesinde imar adasında çekme mesafesinin yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Plan değişikliği çalışması yapılan paftalar M23-b-08-d-1-b, M23-b-08-a-3-a, M23-b-08-d-2-d, M23-b-08-a-3-b imar paftalarını kapsamaktadır.

Hazırlanan imar planı değişikliği çalışmasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ekleri doğrultusunda uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.

İlçe İmar Planının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının M23-b-08-d-1-b, M23-b-08-a-3-a, M23-b-08-d-2-d, M23-b-08-a-3-b imar paftalarında İmar Plan değişikliği yapılmasına oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi