İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

11

01.12.2023

14:40

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: İlçemiz Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planında muhtelif parsellerde İmar Plan Değişikliği yapılması

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 01/12/2023 tarihli toplantısında 1 inci gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, İlçemiz İlçe Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planında muhtelif parsellerde İmar Plan Değişikliği hususunu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

Komisyonumuzca incelenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği çalışması kapsamında İlçemiz Esentepe ve Çamlık mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 154 kV Dazkırı- (Bozkurt-Dinar) Brş. N. Enerji İletim Hattının, İmar planında Tarım ve Hayvancılık Alanına isabet eden kısımlarının plana işlendiği tespit edilmiştir.

Hazırlanan imar planı revizyon çalışmasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ekleri doğrultusunda uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.

İlçe İmar Planının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında İmar Plan Değişikliği yapılmasına oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi