İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

12

01.12.2023

14:50

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: İlçemiz Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planında muhtelif parsellerde İmar Plan Değişikliği yapılması

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 01/12/2023 tarihli toplantısında 2 nci gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, İlçemiz İlçe Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planında muhtelif parsellerde İmar Plan Değişikliği hususunu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

Komisyonumuzca incelenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği çalışması kapsamında mevcut imar planımızda yaşanılan aksaklıkları gidermek hedeflenmiştir. Plan çalışması kapsamında değerlendirilmek üzere; Esentepe Mahallesinde Yenilenebilir Enerji alanının bulunduğu İmar adası İlçemizin konut ihtiyacını karşılaması için Gelişme Konut Alanına dönüştürülmüştür. Teknik ve sosyal altyapı ihtiyacı, mevcut imar planı bütününe bakıldığında mevcut planda önerilen alanların yeterli olduğu görülmektedir. Çamlık mahallesinin güney doğusunda ki parsellerin mevcut yapılaşma durumları irdelenerek mevcut plan kararları ile aykırılık teşkil edilen olumsuzluklar nedeniyle TAKS ve KAKS düzenlemeleri yapılmıştır. Çamlık Mahallesinde İmar adaları ve park alanlarının yeniden düzenlendiği, Halkın talepleri değerlendirilerek Barbaros mahallesinde yol alanlarının yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

Hazırlanan imar planı revizyon çalışmasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ekleri doğrultusunda uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.

İlçe İmar Planının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında muhtelif parsellerde İmar Plan Değişikliği yapılmasına oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi