İMAR KOMİSYON RAPORU

 

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

01

05.01.2024

15:00

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: İlçemiz M23-b-08-d-1-b ve M23-b-08-d-1-c Uygulama İmar Planında Kurtuluş Mahallesi 212 ada 1 parselde İmar Plan Değişikliği yapılması

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 05/01/2024 tarihli toplantısında 7 nci gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, İlçemiz M23-b-08-d-1-b ve M23-b-08-d-1-c  Uygulama İmar Planında Kurtuluş Mahallesi 212 ada 1 parselde İmar Plan Değişikliği hususunu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

Komisyonumuzca incelenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği çalışması kapsamında İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde 212 ada 1 parselde Taşıt yolu, Park Alanı ve Resmi Kurum Alanında kalan bölgenin Resmi Kurum alanına dönüştürüldüğü görülmüştür.

İmar plan değişikliği çalışması sonucunda Mevcut ulaşım aksları dikkate alınarak taşınmaz Resmi Kurum Alanına dönüştürüldüğü, yapılan işlem Kamu Yararı sağladığı, Teknik ve Sosyal Altyapı Alanlarının kendi içerisinde dönüşümü sonucunda Park ve Taşıt yolu kullanımından Resmi Kurum Alanı kullanımına dönüştürülmesi herhangi bir nüfus artışı olmadığı ve teknik ve sosyal altyapı azaltıcı bir karar üretilmediği tespit edilmiştir.

Hazırlanan imar planı değişikliği çalışmasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ekleri doğrultusunda uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.

İlçe İmar Planının 1/1000 ölçekli M23-b-08-d-1-b ve M23-b-08-d-1-c Uygulama İmar Planlarında İmar Plan Değişikliği yapılmasına oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

 

Yüksel ŞENOCAK

Mehmet DOĞAN

Hasan ŞENKAYA

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi