İMAR KOMİSYON RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

04

12.04.2024

15:00

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: 07.01.2022 tarih ve 4 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve 06.10.2023 tarih ve 39 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliklerinin iptal edilmesi

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 07/04/2024 tarih ve 23 sayılı meclis kararı ile imar komisyonumuza havale edilen, 07.01.2022 tarih ve 4 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve 06.10.2023 tarih ve 39 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliklerinin iptal edilmesi hususunu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

Komisyonumuzca incelenen 384 ada’nın doğusundaki alanda değişiklik yapılması 07.01.2022 tarih ve 04 sayılı meclis kararı ile onaylanmış, 384 ada ve 383 adalar arasındaki yol alanının düzenlemesi 06.10.2023 tarih ve 39 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olduğu görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanununun 8.Maddesinin b bendinde “İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinden Plan İşlem Numarası almak zorundadır. Planlar, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.” Denilmektedir.

Söz konusu imar plan değişiklikleri incelendiğinde imar kanunun 8 maddesinde belirtildiği gibi plan değişiklikleri Bakanlıkça oluşturulan E-Plan sistemine kayıt edilerek plan işlem numarası aldığı, Belediye meclisince onaylandığı ve bu planlar Belediye toplantı salonunda, Belediye internet sayfasında ve Hoparlörle ilan edildiğine dair tutanaklar dosyasında bulunduğu görülmüştür. Aynı kanun maddesinde bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir denilmektedir. Planlara itiraz süresinde herhangi bir itiraz gelmediğinden kesin karara bağlanmış olduğundan söz konusu plan değişikliklerinin iptal edilemeyeceği tespit edilmiştir.

İlçe İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili 07.01.2022 tarih ve 04 sayılı meclis kararı ve 06.10.2023 tarih ve 39 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliklerinin iptal edilmesi talebi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Ali ŞENKAYA

Sibel KÖSE

Nilüfer ARSLAN

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi

BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Güncel Haberler

WHATSAPP TALEP HATTI