İMAR KOMİSYON RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

5

06.05.2024

16:20

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: İlçemiz Esentepe Mahallesinde ilave imar planı yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 06.05.2024 tarihli toplantısında 7 nci gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Esentepe Mahallesinde ilave imar planı yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hususunu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

Komisyonumuzca incelenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması kapsamında Planın 1/100.000 ölçekli Afyonkarahisar İl Çevre Düzeni Planında çayır-mera alanında bulunduğundan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 08.09.2017 tarih ve E.2206975 sayılı kurum görüşü alındığı, ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 23.06.2017 tarihli ve E.1539353 sayılı tarım dışı amaçla kullanılması hususunda uygun görüşü alınmış olduğu görülmüştür.

Planlama çalışmasına esas ilgili tüm kurum görüşlerinin alındığı ve İmar Planı çalışması kapsamında paftalar üzerine aktarıldığı, İmar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporunun 27.11.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylandığı, Planlarının onaylı halihazır haritalarının üzerine çizildiği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında taşınmazın fonksiyonunun Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak belirlendiği, Yapı yaklaşma mesafelerinin karayoluna bakan cepheden 25m olarak düzenlendiği, yapılaşma koşullarının E:1.00, Yükseklik en çok:8,50m (2 Kat) olarak belirlendiği görülmüştür.

Hazırlanan ilave imar planı çalışmasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ekleri doğrultusunda uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.

İlçe İmar Planının 1/5000 ölçekli M23-B-03-C Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli M23-B-03-C-3-A, M23-B-03-C-3-B, M23-B-03-C-3-C ve M23-B-03-C-3-D Nazım İmar Planlarında İlave İmar Planı yapılmasına oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Ali ŞENKAYA

Sibel KÖSE

Nilüfer ARSLAN

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi

BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Güncel Haberler

WHATSAPP TALEP HATTI