İMAR KOMİSYON RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

6

06.05.2024

16:30

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: İlçemiz Esentepe Mahallesi ve Vehbi Koç Sanayi Bölgesinde Cadde/Sokak İsimleri Verilmesi ve Değiştirilmesi  

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 06.05.2024 tarihli toplantısında 8 inci gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Esentepe Mahallesi ve Vehbi Koç Sanayi Bölgesinde henüz ismi/numarası bulunmayan cadde ve sokak isimlerinin verilmesi ve düzensizlik oluşturan bazı yolların isimlerinin değiştirilmesi hususunu teşkil ediyordu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif üzerine komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

İlçemiz Esentepe Mahallesi ve Vehbi Koç Sanayi Bölgesinde henüz ismi/numarası bulunmayan cadde ve sokak isimleri verilmesi ve düzensizlik oluşturan bazı yolların isimlerinin değiştirilmesi hususu incelenmiştir.

Söz konusu mahalle ve bölgede cadde/sokak isimlerinin bulunmadığı, mevcut cadde/sokak isimlerinin birden fazla yerde tekrar ettiği, bu nedenlerden dolayı adres ve numaralandırmalardaki karışıklığın önüne geçilmesi için düzenlemenin yapılması gerektiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi (n) bendinde “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” ve aynı kanunun 81.maddesinde ”Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükümleri mevcuttur.

31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde – “ (1) Belediyeler, sınırları içinde kalan sahayı, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre uygun sayıda mahalle veya meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerden oluşan bölgelere ayırır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez. Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır.” hükümleri yer almaktadır.

Hazırlanmış olan mahalle ve bölgede cadde/sokak isimlerinin Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümleri ve ekleri doğrultusunda hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.

İlçemiz Esentepe Mahallesi ve Vehbi Koç Sanayi Bölgesinde hazırlanan ekteki liste ve krokide yer alan henüz ismi/numarası bulunmayan cadde/sokak isimlerinin verilmesi ve düzensizlik oluşturan bazı yollarda yeniden numarataj işlemlerinin yapılması oybirliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 18-n ve 81. maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Ali ŞENKAYA

Sibel KÖSE

Nilüfer ARSLAN

İmar Komisyonu Başkanı

İmar Komisyonu Başkan V.

İmar Komisyonu Üyesi

BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Güncel Haberler

WHATSAPP TALEP HATTI