İMAR KOMİSYON RAPORU

 

T.C.

DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ

Rapor No:

Rapor Tarihi:

Saati:

8

05.07.2024

15:30

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Konu: İlçemiz Esentepe Mahallesinde ilave imar planı yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkındaki plana itiraz

 

Komisyonun İncelemesi: Konu Belediye Meclisimizin 05/07/2024 tarihli toplantısında 1 inci gündem maddesi olarak görüşülüp, imar komisyonumuza havale edilen, Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ada No: 504, Parsel No: 8 (eski Ada No: 7, Parsel No: 117)’de kayıtlı taşınmazı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 06.05.2024 Tarih ve 30 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak, 23.05.2024 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde plan çalışmalarına 1 adet itiraz yapılmıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İtirazın değerlendirilmesi için komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

Bahse konu taşınmaz için hazırlanan ve Dazkırı Belediye Meclisi’nin 04.05.2018 tarih ve 25 Karar numarası ile iptal edilen Plan çalışmasına esas Belediye Meclis Kararının iptal istemine ilişkin parsel maliki tarafından açılan 2018/553 Esas numaralı davanın “Bilirkişi Raporu” incelendiğinde özetle “Planlar; insan, toplum ve çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek, toprağın koruma-kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla imar mevzuatında belirtilen ilke, esas ve yöntemlere uygun olarak ilgili idareler tarafından onaylanan düzenleyici işlem niteliğindeki belgelerdir. Gerek anayasal hak olarak gerekse özel teşebbüs hürriyeti olarak imar mevzuatına, imar planlarına, akaryakıt ve servis istasyonu açılması il ilgili mevzuatlara aykırı olmamak, mesafe tahditlerine uymak kaydıyla ve TS12820 ve TS 11939 standartlarındaki güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla uygun bulunan ve gereksinim duyulan yerlerde kişilerin özgür müteşebbis tercihleri doğrultusunda “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” kurabilir.” Şeklinde bahsetmektedir.

Planlama çalışmasına yapılan itiraz dilekçesi incelendiğinde yapılan itirazlara karşı şu değerlendirmeler yapılmıştır.

  1. Taşınmaz içerisinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” kurulması ile ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı “Kamu Yararı Kararı” belgesi bulunduğu
  2. Planlama alanına ait Toprak Koruma Projesi hazırlanmış olup bu kapsamda Toprak Koruma Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda tarım dışı amaçla kullanılmasına onay verilmiştir.
  3. Planlama çalışmasına esas kurum görüşlerinde herhangi bir sınırlayıcı tarih bulunmadığı ve kurum görüşünün geçerliliğinin devam ettiği,
  4. İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporunun onay tarihinin 27.11.2017 tarihinde olmasının raporun geçerliliğini bozmadığı,
  5. Daha önce sunulan İmar planı çalışmasının iptal edilmesini içeren meclis kararının iptaline ilişkin açılan davanın yerel mahkeme tarafından uygun bulunduğu,

Şeklindeki değerlendirmeler komisyonumuzca yapılmıştır.

Belediye Meclisimiz tarafından onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine, Akaryakıt ve Enerji Mevzuatlarına, Planlama Esasları ve Şehircilik İlkeleri açısından uygun olarak hazırlandığı, ilgili kurum görüşlerinin tamamının uygun olarak değerlendirildiğinin görüldüğü ve plan kararlarına aktarıldığı, bilirkişi raporunda planlama çalışmasına esas görüş ve kanaatler dikkate alındığında itirazın reddi oy birliği ile uygun görülmüştür.

5393 sayılı Yasanın 14-a ve 18-c maddelerine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.

Ali ŞENKAYA

Sibel KÖSE

Nilüfer ARSLAN

 Komisyon Başkanı

Komisyon Başkan V.

Komisyon Üyesi

BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Güncel Haberler

WHATSAPP TALEP HATTI