İTFAİYE ÇAVUŞLUĞU

MUZAFFER ZENGİN
İTFAİYE ÇAVUŞ V.

Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek,

İlk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

Su baskınlarına müdahale etmek,

Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmet Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek,

Nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işine yardımcı olmak,

Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak eğitmek, bilgilendirmek, önlemleri aldırmak ve tatbikatlar yaptırmak,

Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek, kurulan birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

Belediye sınırları dışındaki görev alanı ile ilgili olaylara müdahale etmek,

Belediye sınırları içindeki bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığı temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerinin tespitinde oluşturulan komisyonlarda görev almak,

İşyerleri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre ruhsat izni vermek,

Belediye Meclisince tespit edilen ücret karşılığındaki görevleri yapmak,

Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ