TARLA SATIŞ İHALESİ İLANI

1- Dazkırı Belediyesine ait, Çamlık Mahallesinde aşağıda nitelikleri belirtilen tarlaların satışı, 23.02.2024 Cuma günü saat 14.00’dan itibaren sırasıyla (encümence) ihale edilecektir.

2- Satılacak tarlanın;

S.

N.

Niteliği/Vasfı

Ada/

Parsel

Alanı (m2)

Muhammen Bedeli (TL)

%3 G. Tem. (TL)

1

Çamlık Mahallesi Eskimera Mevkii 

178/1

25.091,04

501.820,80

15.054,62

2

Çamlık Mahallesi Eskimera Mevkii 

184/1

27.552,60

551.052,00

16.531,56

3

Çamlık Mahallesi Eskimera Mevkii 

189/1

7.927,35

158.547,00

4.756,41

4

Çamlık Mahallesi Eskimera Mevkii 

189/44

17.261,29

345.225,80

10.356,77

5

Çamlık Mahallesi Eskimera Mevkii 

189/47

56.371,44

1.127.428,80

33.822,86

6

Çamlık Mahallesi Eskimera Mevkii 

189/48

17.772,70

355.454,00

10.663,62

7

Çamlık Mahallesi Eskimera Mevkii 

334/1

17.084,84

341.696,80

10.250,90

3- İhale, Dazkırı Belediye Başkanlığı hizmet binamızın 3 üncü katındaki toplantı salonunda, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi ve ilgili hükümler çerçevesinde Muhammen Bedel üzerinden açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

4- Satış bedellerine KDV ilave edilecektir

5- İhaleye katılacakların, geçici teminatı yatırmaları; ayrıca,

(a) Yerleşim belgesi/tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı, Özel/tüzel kişiliğin/ortakların belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi,

(b) Yukarıda sayılan belgelere ilave olarak; tüzel kişi temsilcilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden/siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış sicil kayıt belgesi, teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı imza sirkülerini,

vermeleri zorunludur.

6- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir. Encümenin İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.  

7- Bununla ilgili şartname mevcut olup, mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.