YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AZİZ BEKİL
YAZI İŞLERİ MÜDÜR V.

Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının alınması ve arşiv biriminin iş ve işlemlerini mer-i mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

5393 sayılı Yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyonu sağlamak, meclis toplantılarının süresi içerisinde ilan edilmesini sağlamak, meclis toplantı tutanaklarını tutmak, toplantıları kayda almak, meclis oturum konuşmalarının deşifresini/çözümünü yapmak ve arşivlemek,

Meclis Kararlarının yazılımını sağlamak, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarının ilgili birimlere intikalini sağlamak ve birer nüshasını arşivlemek, meclis karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırmak, meclis kararları ve gündemini internette yayınlattırmak,

Belediye encümeninin iş ve işlemlerine ilişkin gerekli koordineyi sağlamak, kararlarını yazdırmak,

Encümen kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt altına almak, ilgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırmak, karar asıllarını sırasına göre dosyalamak ve arşivlemek,

Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak, konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkıyatını belirli bir düzen içerisinde sağlamak


GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ